Bumaan Bumaan
Fard Fard
Khalas Khalas
Khneizi Khneizi
Lulu Lulu
Sheeshee Sheeshee